Dây chuyền vàng

 PG043 VT18K PG043 VT18K

PG043 VT18K

7,690,000₫

Đặt hàng
 NCG018 VT18K NCG018 VT18K

NCG018 VT18K

203,667,000₫

Đặt hàng
 PG042 VT18K PG042 VT18K

PG042 VT18K

6,943,000₫

Đặt hàng
 PG041 VT14K 8mm Monte PG041 VT14K 8mm Monte
 NG003 VH18K NG003 VH18K

NG003 VH18K

12,106,000₫

 NG003 VT18K NG003 VT18K

NG003 VT18K

12,261,000₫

 PG027 VT18K 7*7mm PG027 VT18K 7*7mm

PG027 VT18K 7*7mm

5,926,000₫

 PG027 VT18K 6*6mm PG027 VT18K 6*6mm

PG027 VT18K 6*6mm

4,901,000₫

 PG040 VT18K PG040 VT18K

PG040 VT18K

5,606,000₫

 PG028 VT18K PG028 VT18K

PG028 VT18K

6,001,000₫

Đặt hàng
 PG034 VT18K 8mm PG034 VT18K 8mm

PG034 VT18K 8mm

4,038,000₫

 PG037 VT18K 7mm PG037 VT18K 7mm

PG037 VT18K 7mm

8,008,000₫

Đặt hàng
 PG001 VT18K 7mm PG001 VT18K 7mm

PG001 VT18K 7mm

6,512,000₫

Đặt hàng
 PG022 VT18K PG022 VT18K

PG022 VT18K

5,472,000₫

Đặt hàng
 PG037 VT18K 8mm PG037 VT18K 8mm

PG037 VT18K 8mm

8,868,000₫

 PG029 VH18K 6mm PG029 VH18K 6mm

PG029 VH18K 6mm

3,768,000₫

Hết hàng
 NCG017 VT750 NCG017 VT750

NCG017 VT750

9,462,000₫

Hết hàng
 NCG016 VT750 NCG016 VT750

NCG016 VT750

12,540,000₫

 NCG015 VT750 NCG015 VT750

NCG015 VT750

2,774,000₫

Đặt hàng
 PG004 VT18K 7.2mm PG004 VT18K 7.2mm

PG004 VT18K 7.2mm

5,143,000₫

Đặt hàng
 NG002 VT18K NG002 VT18K

NG002 VT18K

8,746,000₫

Đặt hàng
 PG026 VT10K 8mm PG026 VT10K 8mm

PG026 VT10K 8mm

3,964,000₫

Đặt hàng
 PG031 VT14K 4mm PG031 VT14K 4mm

PG031 VT14K 4mm

5,133,000₫

Đặt hàng
 PG039 VH18K Mặt dây chữ H PG039 VH18K Mặt dây chữ H
Đặt hàng
 PG038 VT14K 9mm G PG038 VT14K 9mm G

PG038 VT14K 9mm G

5,322,000₫

Đặt hàng
 PG037 VT14K 8mm PG037 VT14K 8mm

PG037 VT14K 8mm

6,726,000₫

 PG036 VT18K 5.4mm PG036 VT18K 5.4mm

PG036 VT18K 5.4mm

4,790,000₫

Đặt hàng
 PG035 VT14K PG035 VT14K

PG035 VT14K

12,392,000₫

Đặt hàng
 PG034 VV10K 11mm PG034 VV10K 11mm

PG034 VV10K 11mm

5,823,000₫

 PG027 VT18K 8*8mm PG027 VT18K 8*8mm

PG027 VT18K 8*8mm

7,754,000₫

Đặt hàng
 PG033 VT18K 10*10mm PG033 VT18K 10*10mm
Đặt hàng
 PG031 VT14K 4mm Full CVD PG031 VT14K 4mm Full CVD
Đặt hàng
 PG032 VT18K PG032 VT18K

PG032 VT18K

2,930,000₫

Đặt hàng
 PG030 VT18K 6.3mm PG030 VT18K 6.3mm

PG030 VT18K 6.3mm

4,972,000₫

 PG029 VT18K 6mm PG029 VT18K 6mm

PG029 VT18K 6mm

3,786,000₫

Hết hàng
 NCG014 VT750 NCG014 VT750

NCG014 VT750

1,900,000₫

 NG001 VH14K NG001 VH14K

NG001 VH14K

8,565,000₫

Đặt hàng
 PG028 VT14K PG028 VT14K

PG028 VT14K

7,952,000₫

Đặt hàng
 PG027 VT14K 8*8mm PG027 VT14K 8*8mm

PG027 VT14K 8*8mm

5,058,000₫